Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινουπόλεως αποδέχθηκε το κατηγορητήριο του Σχεδίου «Balyoz», στο οποίο εμπλέκονται 196 άτομα.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινουπόλεως αποδέχθηκε το κατηγορητήριο του Σχεδίου «Balyoz», στο οποίο εμπλέκονται 196 άτομα και προώθησε την όλη δικογραφία στο 10ο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ δεν έχει ορισθεί ακόμη η δικάσιμος ημέρα για τους εμπλεκόμενους.
Οι παραπεμπόμενοι σε δίκη για παραστρατιωτικοί δραστηριότητα, είναι οι εξής:
α. Ο πρωην Δκτης της 1ης Τουρκικής Στρατιάς, Στγός ε.α. Çetin Doğan,
β. Ο πρώην Δκτής των Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, Ναύαρχος ε.α. Özden Örnek,
γ. Ο πρώην Δκτής των Αεροπορικών Δυνάμεων της Τουρκίας, Πτέραρχος ε.α. Halil İbrahim Fırtına,
δ. Ο πρωην Δκτης της 1ης Τουρκικής Στρατιάς, Στγός ε.α. Ergin Saygun,
ε. Αντιστράτηγος Nejat Bek,
στ. Αντιστράτηγος ε.α. M. Korkut Özarslan,
ζ. Αντιστράτηγος ε.α. Engin Alan,
η. Αντιστράτηγος ε.α. Şükrü Sarıışık,
θ. Αντιστράτηγος Ayhan Taş,
ι. Υποναυαρχος R. Cem Gürdeniz,
ια. Ταξίαρχος ε.α. İzzet Ocak,
ιβ. Ταξίαρχος ε.α. Süha Tanyeri,
ιγ. Σχης ε.α. Bülent Tunçay,
ιδ. Mehmet Kemal Gönüldaş,
ιε. Halil Yıldız,
ιστ. Τχης Refik Hakan Tufan,
ιζ. Orkun Gökalp,
ιη. Erhan Kuraner,
ιθ. Ανχης Yunus Nadi Erkut,
κ. Υποστράτηγος ε.α. N. Ali Karababa,
κα. Ταξίαρχος ε.α. M. Kemal Tutkun,
κβ. Υποστράτηγος Gürbüz Kaya,
κγ. Σχης ε.α. Mustafa Çalış,
κδ. Υποστράτηγος Nurettin Işık,
κε. Σχης ε.α. H. Basri Aslan,
κστ. Σχης Ali Rıza Sözen,
κζ. Σχης İlkay Nerat,
κη. İhsan Çevik,
κθ. Σχης Veli Murat Tulga,
λ. Υποστράτηγος ε.α. Behzat Balta,
λα. Ταξίαρχος ε.α. Halil Kalkanlı,
λβ. Υποστράτηγος ε.α. Tuncay Çakan,
λγ. Ταξίαρχος H. Fehmi Canan,
λδ. Ταξίαρχος Salim Erkal Bektaş,
λε. Υποστράτηγος Ahmet Yavuz,
λστ. Σχης Ahmet Küçükşahin,
λζ. Σχης Recai Elmaz,
λη. Σχης ε.α. Erdal Akyazan,
λθ. Ανθλγός Ahmet Şentürk
μ. Σχης ε.α. Mümtaz Can,
μα. Σχης Ahmet Topdağı,
μβ. Cemal Candan,
μγ. Τχης G. Murat Üstündağ,
μδ. Τχης Fatih Altun,
με. Ταξίαρχος ε.α. F. Oktay Memioğlu,
μστ. Ταξίαρχος ε.α. M. Kaya Varol,
μζ. Σχης Recep Yıldız,
μη. Υποστράτηγος Bekir Memiş,
μθ. Σχης ε.α. A. İhsan Çuhadaroğlu,
ν. Harun Özdemir,
να. Σχης Mehmet Yoleri,
νβ. Σχης Namık Koç,
νγ. Σχης ε.α. Fuat Pakdil,
νδ. Behçet Alper Güney,
νε. Αντιστράτηγος ε.α. M. Yavuz Yalçın,
νστ. Αντιστράτηγος Yurdaer Olcan,
νζ. Υποστράτηγος İhsan Balabanlı,
νη. Σχης ε.α. Emin Küçükkılıç,
νθ. Ταξίαρχος Kasım Erdem,
ξ. Kemal Dinçer,
ξα. Ταξίαρχος Hakan Akkoç,
ξβ. Σχης İkrami Özturan,
ξγ. Σχης Burhan Göğce,
ξδ. Τχης Erdal Hamzaoğulları,
ξε. Mehmet Alper Şengezer,
ξστ. Doğan Fatih Küçük,
ξζ. Timuçin Eraslan,
ξη. Dursun Tolga Kaplama,
ξθ. Αντιστράτηγος ε.α. Doğan Temel,
ο. Υποστράτηγος ε.α. Hayri Güner,
οα. Υποστράτηγος ε.α. R. Rıfkı Durusoy,
οβ. Σχης ε.α. M. Fikri Kafradağ,
ογ. Σχης ε.α. Hamdi Poyraz,
οδ. Hasan Hakan Dereli,
οε. Ταξίαρχος Gökhan Gökay,
οστ. Fatih Musa Çınar,
οζ. Σχης Zafer Karataş,
οη. Aytekin Candemir,
οθ. Σχης Albay Nihat Özkan,
π. Σχης Hasan Nurgören,
πα. Sırrı Yılmaz,
πβ. Barbaros Kasar,
πγ. Murat Ataç,
πδ. Ανχης Bahtiyar Ersay,
πε. Τχης Mustafa Yuvanç,
πστ. Nedim Ulusan,
πζ. Soydan Görgülü,
πη. Σχης İsmet Kışla,
πθ. Σχης Abdullah Zafer Arısoy,
ϟ. Υποστράτηγος Abdullah Dalay,
ϟα. Αντιναύαρχος ε.α. Lütfü Sancar,
ϟβ. Αντιναύαρχος ε.α. A. Feyyaz Öğütçü,
ϟγ. Αρχιπλοίαρχος ε.α. Engin Baykal,
ϟδ. Υποναύαρχος ε.α. Özer Κarabulut,
ϟε. Αντιναύαρχος Mehmet Otuzbiroğlu,
ϟστ. Αρχιπλοίαρχος ε.α. Hasan Hoşgit,
ϟζ. Αντιναύαρχος Kadir Sağdıç,
ϟη. Υποναύαρχος ε.α. Ali Deniz Kutlu,
ϟθ. Υποναύαρχος ε.α. M. Aydın Gürül,
ρ. Δεν αναφέρεται.
ρα. Ταξίαρχος Turgay Erdağ,
ρβ. Σχης Taylan Çakır,
ργ. Αρχιπλοίαρχος Ayhan Gedik,
ρδ. Αρχιπλοίαρχος Ahmet Türkmen,
ρε. Αρχιπλοίαρχος Mehmet Fatih İlğar,
ρστ. Αρχιπλοίαρχος Cem Aziz Çakmak,
ρζ. Σχης Muharrem Nuri Alacalı,
ρη. Σχης Ali Semih Çetin,
ρθ. Şafak Duruer,
ρι. Utku Arslan,
ρια. Ανχης Mehmet Ferhat Çolpan,
ριβ. Σχης ε.α. Ümit Özcan,
ριγ. Fatih Uluç Yeğin,
ριδ. Σχης Levent Erkek,
ριε. Ανχης Levent Çehreli,
ριστ. Hakan İsmail Çelikcan,
ριζ. Ahmet Necdet Doluel,
ριη. Σχης Dursun Çiçek (πλοίαρχος),
ριθ. Ανχης Yarbay Ertuğrul Uçar,
ρκ. Σχης Ali Türkşen,
ρκα. Σχης Tayfun Duman,
ρκβ. Σχης Nihat Altınbulak,
ρκγ. Ανχης Ercan İrençin,
ρκδ. Αρχιπλοίαρχος Mustafa Karasabun,
ρκε. Bora Serdar,
ρκστ. Αρχιπλοίαρχος Levent Görgeç,
ρκζ. Σχης İbrahim Koray Özyurt,
ρκη. Σχης Dora Sungunay,
ρκθ. Σχης Soner Polat,
ρλ. Ανχης Meftun Hıraca,
ρλα. Σχης Barbaros Büyüksağanak,
ρλβ. Σχης Hasan Gülkaya,
ρλγ. Σχης Faruk Doğan,
ρλδ. Σχης Mücahit Erakyol,
ρλε. Σχης Ergün Balaban,
ρλστ. Cemalettin Bozdağ,
ρλζ. Υποστρ’ατηγος ε.α. Taner Balkış,
ρλη. Αρχιπλοίαρχος Abdullah Gavremoğlu,
ρλθ. Kıvanç Kırmacı,
ρμ. Σχης ε.α. Yusuf Ziya Toker,
ρμα. Σχης Cengiz Köylü,
ρμβ. Σχης Hanifi Yıldırım,
ρμγ. Σχης Cemal Temizöz,
ρμδ. Ταξίαρχος Ömer Mimiroğlu,
ρμε. Σχης Hakan Sargın,
ρμστ. Σχης Hüseyin Özçoban,
ρμζ. Σχης Mustafa Koç,
ρμη. Ali Demir,
ρμθ. Kahraman Dikmen,
ρν. Ανχης Yusuf Kelleli,
ρνα. Λγός Hüseyin Polatsoy,
ρνβ. Λγός Hüseyin Topuz,
ρνγ. Σχης Murat Özçelik,
ρνδ. Σχης Mustafa Önsel,
ρνε. Ταξίαρχος Ali Aydın,
ρνστ. Hüseyin Bakır,
ρνζ. Erol Ersan,
ρνη. Υπαξκός Selahattin Gözmen,
ρνθ. Υπαξκός Fikret Coşkun,
ρξ. Λγός Altan Dikmen,
ρξα. Υπαξκός Osman Çetin,
ρξβ. Υπαξκός Murat Balkaş,
ρξγ. Ανθλγός Erdinç Atik,
ρξδ. Recep Yavuz,
ρξε. Abdil Akça,
ρξστ. Υπαξκός Uğur Üstek,
ρξζ. Υπαξκός Duran Ayhan,
ρξη. Υπλγός Levent Maraş,
ρξθ. Hakan Öktem,
ρο. Υπαξκός Mustafa Kelleci,
ροα. Mustafa Aydın,
ροβ. Υπαξκός İmdat Solak,
ρογ. Υπαξκός Mutlu Kılıçlı,
ροδ. Hakan Yıldırım,
ροε. Λγός Levent Güldoğuş,
ροστ. Υπαξκός Musa Farız,
ροζ. Υπαξκός ε.α. Ertan Karagözlü,
ροη. Αρχιλοχίας Arif Bıyıklı,
ροθ. Murat Bektaşoğlu,
ρπ. Ahmet Çetin,
ρπα. Hüseyin Durdu,
ρπβ. Rifat Gürçam,
ρπγ. Embiya Şen,
ρπδ. Abdurrahman Başbuğ,
ρπε. Ahmet Tuncer,
ρπστ. Λγός Gökhan Çiloğlu,
ρπζ. Υποστράτηγος Halil Helvacıoğlu,
ρπη. Σχης ε.α. Kubilay Aktaş.
ρπθ. Λγός ε.ε. Mehmet Ulutaş,
ρϟ.Σχης Memiş Yüksel Yalçın,
ρϟα. Σχης ε.α. Suat Aytın,
ρϟβ. Ali Güngör,
ρϟγ. Σχης Yüksel Gürcan,
ρϟδ. Taner Gül,
ρϟε. İsmail Karaoğlan,
ρϟστ. Τχης Ahmet Yanaral।


http://www.haberturk.com/gundem/haber/533940-balyoz-iddianamesi-kabul-edildi

।trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=2b15691f-89db-4169-aa1e-0e6f3ae8e4c2">http://www।trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=2b15691f-89db-4169-aa1e-0e6f3ae8e4c2

।haber7.com/haber/20100719/Balyoz-iddianamesi-kabul-edildi.php">http://www।haber7.com/haber/20100719/Balyoz-iddianamesi-kabul-edildi.php

।zaman.com.tr/haber.do?haberno=1006685">http://www।zaman.com.tr/haber.do?haberno=1006685

।radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=1008906&CategoryID=77">http://www।radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=1008906&CategoryID=77

।internethaber.com/balyoz-iddianamesi-kabul-edildi-273098h.htm">http://www।internethaber.com/balyoz-iddianamesi-kabul-edildi-273098h.htm

http://www।cnnturk.com/2010/turkiye/07/19/mahkeme.balyoz.iddianamesini.kabul.etti/584045.0/index.html

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=159044

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου